Physical chemistry

Preparation and Characterization of Metal Oxides

Chandrappa K Govindappa, T V Venkatesha, et al.

Thermal Degrdation of Modified Chitosan

Diab Moustafa, El-Bindary Ashraf, et al.

Comparative Study of Adhesives Used in Textile Support...

Rey Susana M, Domenech Teresa, et al.

Plazmokhimicheskie prevrashcheniya i osobennosti...

Matyuk Vladimir, Fedoseeva Evgeniya, et al.

Multistage electrochemical processes involving stable...

Protsenko Vyacheslav i Danilov Felix

Poluchenie Zakalkoy Iz Rasplava Volokon I Materialov

Antsiferov Vladimir i Serov Mikhail

Molecular Modeling of Inclusion Complexes

Adnan Rohana i Hosouna Boubaker