Electricity, electromagnetism & magnetism

Superlyuminestsentsiya v nanodispersnykh aktivnykh sredakh

Kaztaev Aydos, Donchenko Valeriy, et al.

Energy Generation Through Waste Water

Salim Afshan, Umar Muhammed, et al.

Passivity Based Control of STATCOMs

De Angelo Cristian i Serra Federico

Operatornyy metod v zadachakh difraktsii voln na...

Kaliberda Mstislav i Pogarskiy Sergey

Odnim Impul'som

Doroshevich Elena i Pavlyuchenko Vladimir

Algoritmos de Proteccion de Distancia

Miguel Garc A-Gracia, Miguel Garcia-Gracia, et al.

Estrategias Multiagente En El Modelamiento de La Oferta de...

Luis Eduardo Gallego Vega i Oscar Germ Duarte

Power System Stability & Control

Habib MD Habibur Rahman, Rashid MD Harun-Or-, et al.