Xiaoyun Wang

Mathematical Foundations of Public Key Cryptography

Xiaoyun Wang, USA) Xu Guangwu (University of Wisconsin-Milwaukee, et al.

5G+: How 5G Change the Society

Zhengmao Li, Xiaoyun Wang, et al.