Xianmeng Meng

Mathematical Foundations of Public Key Cryptography

Xiaoyun Wang, USA) Xu Guangwu (University of Wisconsin-Milwaukee, et al.