C J Hogarth

The Gambler

Fyodor Mikhailovich Dostoevsky

The life of man

C J Hogarth i Leonidas Andreiev

Youth (Dodo Press)

Gra Tolstoy 1828-1910 Count Leo Nikolayevich

Oblomov (in English)

Ivan Goncharov i C J Hogarth

The Gambler

Fyodor Dostoyevsky

Boyhood

Count Leo Nikolayevich Tolstoy